Школа за Изкуства и Езици “Приятел на Детето”

УЧЕБНА  ПРОГРАМA:

ФИЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ.

В своята комплексна общност, всички образователно-възпитателни дейности допринасят за развитието на определени умения и способности, опитности и поведенчески навици, като допълват, обогатяват и улесняват етапите на това развитие:

Физическото възпитание, спортните и подвижни игри, както и другите дейности включващи движения, сръчност и ловкост, способстват за цялостното, хармонично развитие / физическо, емоционално и интелектуално/. В комплекса от дейности свързани с движение, значителна роля има инструментариума на заучаването / език, логическо мислене, елементи на математическото познание/. Стимулира се усъвършенстването на психическите възможности, мотивациите за лична изява и общуване.

А. ЦЕЛИ:

1. Основни цели:

Постигане общо укрепване на здравето и развитие на определени възможности, възпитание на поведенчески навици и умения, съобразени със степента на развитие на децата, без гонене на задължителни норми и резултати:

а/ Познания и умения от физическо и психо-моторно естество:

- Прецизиране на жестове и движения; Придвижване в пространство-то; Действия с различни предмети и уреди; Предвиждане и оценка на резултатите.

б/ Чувствителност и емоционално равновесие:

- Култивиране на чувствителност и емоционална уравновесеност при различни емоционално заредени ситуации / игри, състезания, спектакли, и т.н./ в индивидуалните и колективни взаимоотношения.

- Способност за релаксация и израз на собствени реакции и инициативи.
в/ Социализация:
- Съобразяване с другите; Умение за изслушване и желание за разбиране; Умение за изразяване и търсене на разбиране.
- Уважение към правила и дисциплина за спазването им.
- Участие в колективни дейности; Интегриране в група, сътрудничество, чувство за солидарност и отговорност.

г/ Развитие на умствените способности:

2. Специфични цели за различните области на дейност:

а/ Игри и физически упражнения:

- Осъзнаване възможностите за управление и владеене на тялото;

координация, точност на движенията и жестовете.

- Възприемане на пространствени параметри: преместване, маршрути позиции.

- Придобиване на понятие за лично време: ритъм, синхрон.

- Адаптиране и интегриране в група.

б/ Ръчни дейности:

- Сръчности и умения, фина моторика и прецизиране на движенията.

- Естетическо пробуждане, фантазия и творчество.

- Организация на действията, избор на материали, наблюдение, измерване.

в/ Дейности от естетически порядък:

- Сетивно различаване /цвят, форма, звук/; Координация и синхронизация за постигане на оптимална изява.

- Развитие на сенсибилизацията, /въображение/.

- Социализация. Колективна реализация, придобиване усет за културните аспекти на средата.

Б. ТИПОВЕ ДЕЙНОСТ:

Всяка дейност свързана с движение трябва да бъде съобразена както с местните условия / на открито, в голямо, или малко помещение/, така и с нивото на развитие на ангажираните деца.

а/ Игри и физически упражнения:

- Постигане на хармонично развитие, общо укрепване на здравето, физически комфорт и психическо равновесие.

- Осъзнаване на пространствените взаимоотношения .

- Усъвършенстване координацията на движенията.

- Способност за запаметяване и промяна на жестове, пластичен и мимически израз, групови конфигурации /при музикални и театрализирани игри/.

б/ Ръчни дейности:

Уменията и сръчностите при действия с ръце са пряко свързани с мисловната дейност и в този смисъл, изискват упражняване и усъвършенстване, адаптиране към конкретни изисквания за постигане на определен резултат. Ръчните дейности са в тясна връзка с множество други дейности от естетически, утилитарен и технологичен характер, което спомага за свободата при избор на разнообразни идеи, средства и материали:
- Дейности на израза: /Представяне на предмети, лица и животни. Персонификация, изработка на фигури./.
Дейности свързани с ежедневието: / подреждане, прибиране, почист-ване, запознаване с прости домашни уреди и инструменти/.

В своята програма за предучилищно и ранно училицно обучение "Приятел на Детето" отделя голямо внимание на интегрираните в урочните единици игри.

Те подпомагат емоционалното и трайно възприемане на новите знания, повишават интереса на децата към преподавания материал и предпоставят по-висока адаптивност към следващи фази и процеси на обучение.

б/ Създаване представа за понятието "време":
Последователност и едновременност; Преценка за продължителност и представа за скорост.

д/ Дейности подготвящи въвеждането на понятия като: движение, сила, равновесие, инерция, гравитация и др.
Игри с предмети и играчки задвижвани посредством бутане, хвърляне, завъртане, плъзгане. Сравнение на начините на придвижване. Представяне на траектории.

ОБЛАСТИ ОТ БИОЛОГИЧНО ЕСТЕСТВО:
а/ Пространствени връзки:
 Опознаване на собственото тяло
б/ Създаване на понятие за "време". /Времеви цикли/.
Функциониране на човешкото тяло ; Ритъм активност - отдих;  Личната хигиена.

ОБЛАСТИ НА СОЦИАЛНИТЕ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ:
а/ Понятие за пространство : Географски измерения; Маршрути.Отправни точки и относителна позиция спряма трасето; Относителни разстояния; Ориентация;
 
 
 
 
 

Навиците за организиране на работата, отчитане на резултатите , правилата и забраните при различни уроци и игри , умствените и физически усилия, изискванията за обективност, осмислянето на заобикалящата действителност, свидетелствата и поуките от мина-лото, с които децата се запознават в процеса на обучение, допринасят съществено заутвърждаване на нравствеността, омекотяване реакциите на противопоставяне и агресивност у други.

Необходим е балансиран подход за стимулиране на спонтанните реакции и автономните прояви от една страна, и от друга, за внушаване уважение и зачитане към нормите на обществен живот.

Организацията и разпределението на дейностите сред децата в групата, трябва да предразполагат към самостоятелност и активност, съчетани с уважение на труда и изявите на другите, взаимопомощ и чувство за отговорност.данското им поведение.

- Всички обяснения и разсъждения да бъдат адаптирани в съответствие с емоционалната и интелектуална зрялост на децата.

- Споделяне със своите колеги и особено с родителите на резултатите от нравствено-възпиттелната дейност, конкретния опит, непосредствените впечатления, задоволството и тревогите от работата с децата, тъй като приемаме като основен принципа, че УЧИТЕЛЯТ И ВЪЗПИТАТЕЛЯТ СПОДЕЛЯТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕТЕТО С РОДИТЕЛИТЕ.

Включени в различна степен при началнотонавлизане на децата в материята на "сериозните" дисциплини / математика, български език и литература, природознание, история, география и др./ като средство за онагледяване, и емоционално обогатяване,те са не само добра илюстрация, но и действен фактор за разбиране, пълноценно възприемане и запаметяване.

В ранна училищна възраст, работата с децата в тази област включва дейности свързани с мобилизация и канализиране на естествените детски реакции като учудване, любопитство, желание за правене и видоизменение на различни неща. Подобни дейности активизират непосредствения интерес и загриженост на децата към заобикалящата физическа и духовна среда.

Включени в различна степен при началнотонавлизане на децата в материята на "сериозните" дисциплини / математика, български език и литература, природознание, история, география и др./ като средство за онагледяване, и емоционално обогатяване,те са не само добра илюстрация, но и действен фактор за разбиране, пълноценно възприемане и запаметяване. 
 
Concept Physical Education

Photo Gallery

 Up   Links

Languages 

Music and Theatre 

Socialisation Programmes

Kindergarten *Child's Friend*

Geography Home