Школа за Изкуства и Езици “Приятел на Детето”

 ПРОГРАМА ИЗКУСТВА:

МУЗИКА, ТЕАТЪР, РЕЦИТАЦИЯ, ТАНЦ

 Up   Links

 КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ КАТО СЪСТАВНА ЧАСТ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС:

- Естетическите дейности изострят и облагородяват чувствителността по отношение на ценностите.

Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата / Музика, поезия, театър, танц, изобразително и приложна изкуство/, освен голямата си роля за естетическото възпитание на децата, допринасят съществено и за подсилване интереса към всички изучавани предмети. Работата в това направление няма за цел постигане на майсторски резултати, а изработване на вкус към красивото, разбиране за непреходността на художествените ценности, възпитание на ценителство, уважение към трудда и таланта на големите творци и желание за развитие на собствените способности.

Включени в различна степен при началното навлизане на децата в материята на "сериозните" дисциплини / математика, български език и литература, природознание, история, география и др./ като средство за онагледяване, и емоционално обогатяване,те са не само добра илюстрация, но и действен фактор за разбиране, пълноценно възприемане и запаметяване.

Изкуства:

ЕСТЕТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ: ИЗКУСТВО, КУЛТУРА.

1. ЦЕЛИ:

а/ Събуждане на детската чувствителност, способност за съпреживя-ване и изпитване на естетическа наслада при срещи с изкуството.

б/ Активизиране на творческите заложби и импулси. Мотивиране на желанието за творчески изяви.

в/ Мобилизиране на въображението и асоциативната памет.

г/ Създаване на усет към ддоброто и красивото, отношение към културните аспекти на околната среда.

д/ Социализация, непринуденост в общуването при лични изяви и колективни дейности. 
  
  2. ДЕЙНОСТИ ОТ ЕСТЕТИЧЕСКО ЕСТЕСТВО:

Това са онези дейности, които благоприятстват развитието на творческите възможности и разностранните прояви на детския израз и играят съществена роля при усъвършенстване на способността за възприятия и обогатяване на чувствителността. Те са също така и важен фактор за социализацията и многостранната реализация на децата, а практикуването им спомага за осмислянето и овладяването на специфични техники и умения, приложими не само в конкретните области, но и в живота въобще.

а/ Музикално-сценични дейности:

- Наблюдение, осмисляне и оценка на примери от съответните изкуства / театър, музика, танц/.

- Участие и лично творчество.

- Възприемане и участие в съответни музикално-сценични форми, като илюстрация и спомагателен елемент към изучаваните предмети.
 

Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата / Музика, поезия, театър, танц, изобразително и приложна изкуство/, освен голямата си роля за естетическото възпитание на децата, допринасят съществено и за подсилване интереса към всички изучавани предмети. Работата в това направление няма за цел постигане на майсторски резултати, а изработване на вкус към красивото, разбиране за непреходността на художествените ценности, възпитание на ценителство, уважение към трудда и таланта на големите творци и желание за развитие на собствените способности.

Включени в различна степен при началното навлизане на децата в материята на "сериозните" дисциплини / математика, български език и литература, природознание, история, география и др./ като средство за онагледяване, и емоционално обогатяване,те са не само добра илюстрация, но и действен фактор за разбиране, пълноценно възприемане и запаметяване. 
  
ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ.

Физическото възпитание, спортните и подвижни игри, както и другите дейности включващи движения, сръчност и ловкост, способстват за цялостното, хармонично развитие / физическо, емоционално и интелектуално/. В комплекса от дейности свързани с движение, значителна роля има инструментариума на заучаването / език, логическо мислене, елементи на математическото познание/. Стимулира се усъвършенстването на психическите възможности, мотивациите за лична изява и общуване.

А. ЦЕЛИ:

1. Основни цели:

Постигане общо укрепване на здравето и развитие на определени възможности, възпитание на поведенчески навици и умения, съобразени със степента на развитие на децата, без гонене на задължителни норми и резултати:

- Прецизиране на жестове и движения; Придвижване в пространство-то; Действия с различни предмети и уреди; Предвиждане и оценка на резултатите.

- Култивиране на чувствителност и емоционална уравновесеност при различни емоционално заредени ситуации / игри, състезания, спектакли, и т.н./ в индивидуалните и колективни взаимоотношения.

- Способност за релаксация и израз на собствени реакции и инициативи.

- Социализация: Съобразяване с другите; Умение за изслушване и желание за разбиране; Умение за изразяване и търсене на разбиране.

- Уважение към правила и дисциплина за спазването им.

- Участие в колективни дейности; Интегриране в група, сътрудничество, чувство за солидарност и отговорност.

г/ Развитие на умствените способности:

а/ Игри и физически упражнения:

- Осъзнаване възможностите за управление и владеене на тялото;

координация, точност на движенията и жестовете.

- Адаптиране и интегриране в група.

- Естетическо пробуждане, фантазия и творчество.

в/ Дейности от естетически порядък:

- Сетивно различаване /цвят, форма, звук/; Координация и синхронизация за постигане на оптимална изява.

- Развитие на сенсибилизацията, /въображение/.

- Социализация. Колективна реализация, придобиване усет за културните аспекти на средата.

а/ Игри и физически упражнения:

- Постигане на хармонично развитие, общо укрепване на здравето, физически комфорт и психическо равновесие.

- Усъвършенстване координацията на движенията.

- Способност за запаметяване и промяна на жестове, пластичен и мимически израз, групови конфигурации /при музикални и театрализирани игри/.

- Дейности на израза: /Представяне на предмети, лица и животни. Персонификация./

Concept Physical Education

Photo Gallery

 Up   Links

Music and Theatre 

Ethics and Socialisation Programmes

Kindergarten *Child's Friend*

Geography Home