Школа за Изкуства и Езици “Приятел на Детето”

МАТЕМАТИКА

* Основни занимания по програмата на МОН

 

Допълнителни дейности:


Навиците за организиране на работата, отчитане на резултатите , правилата и забраните при различни уроци и игри , умствените и физически усилия, изискванията за обективност, осмислянето на заобикалящата действителност.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА:

В ранна училищна възраст, работата с децата в тази област включва дейности свързани с мобилизация и канализиране на естествените детски реакции като учудване, любопитство, желание за правене и видоизменение на различни неща.
Така, поставяйки си различни цели, използвайки различни подходи, и разнообразна мотивация, се постига взаимно допълване на познанията и допълнителна взаимна мотивация за продължаване и задълбочаване на изследователския процес.

Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата

Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата
/ Музика, поезия, театър, танц, изобразително и приложна изкуство/,

освен голямата си роля за естетическото възпитание на децата, допринасят съществено и за подсилване интереса към всички изучавани предмети. Включени в различна степен при началното навлизане на децата в материята на "сериозна" дисциплина като математиката като средство за онагледяване, и емоционално обогатяване,те са не само добра илюстрация, но и действен фактор за разбиране, пълноценно възприемане и прилагане на математическите познания. 
 

Игри:

Най-силен интерес при децата в ранна училищна възраст предизвикват игрите: интелектуални, занимателни, състезателни, тематични, забавно-подвижни и спортни. . Възприетите при всяка самостоятелна единица знания се проверяват и затвърдяват чрез периодични тестове, ребуси и състезания и театрализирани форми. 
  Интелектуално-развиващи:

Те подпомагат емоционалното и трайно възприемане на новите знания, повишават интереса на децата към преподавания материал и предпоставят по-висока адаптивност към следващи фази и процеси на обучение.

ФИЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ.

Физическото възпитание, спортните и подвижни игри, както и другите дейности включващи движения, сръчност и ловкост, способстват за цялостното, хармонично развитие / физическо, емоционално и интелектуално/. В комплекса от дейности свързани с движение, значителна роля има инструментариума на заучаването / език, логическо мислене, елементи на математическото познание/. А. ЦЕЛИ:

г/ Развитие на умствените способности:


- Дейности за разполагане и съединяване / В плоскост, или трииз-мерно/ - колажи, конструкции, вграждане, прегъване , мозайки, фризове и др./
 

ОБЛАСТИ ОТ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПОРЯДЪК:

а/ Пространствени връзки :

Съединяване, придвижване, преместване, линеарни транслации, ротация; Непосредствени "открития", чрез сравнение, позволяващи класификация, подреждане, групиране и т.н. Запознаване с качест-вата на различни предмети и материали ; Запознаване с условията и начините на трансформация на формите; Прости експерименти във връзка с условията за функциониране и използване на инструменти.

Наблюдение, демонтаж и повторен монтаж по определена схема;

Подвижни и неподвижни свръзки в игри, играчки и предмети от бита.

б/ Създаване представа за понятието "време":

Последователност и едновременност; Преценка за продължителност и представа за скорост.

д/ Дейности за изследвания, подготвящи въвеждането на

понятия като: движение, сила, равновесие, инерция, гравитация и др.

Игри с предмети и играчки задвижвани посредством бутане, хвърляне, завъртане, плъзгане, или чрез механизъм. Сравнение на начините на придвижване. Представяне на траектории.

б/ Създаване на понятие за "време". /Времеви цикли/.

ОБЛАСТИ НА СОЦИАЛНИТЕ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ:

а/ Понятие за пространство :

Географски измерения; Маршрути, карти, схематични представяния.

Отправни точки и относителна позиция спряма трасето; Относителни разстояния; Ориентация; Идентификация на обекти и разстояния върху фотографски и картографски документи; Различни гледни точки, представяне чрез макет, схема, графика.

Продължителност, последователност, едновременност; Ритми в ежедневието; Социални ориентири /часовник, календар/ ;

Проследяване и припомняне поредността на отделни събития /лични спомени, разказ/

Ритми и цикли в личния, семеен и обществен живот / рожден ден, пълнолетие, сватба, юбилей, празници, ваканции, годишнини и др./; Часовник, Календар.

Concept Physical Education

Home

 Up   Links

Languages 

Music and Theatre 

Socialisation Programmes

Kindergarten

*Child's Friend*

Geography Photo Gallery