К О Н Ц Е П Ц И Я 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ШКОЛА "ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО" ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И РАННА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Gateway  Photo Gallery  LinksBG   Links

..
I ЦЕЛИ: 
 • Обогатяване на средствата и методите на преподаване. 
 • Разширяване възможностите за възприемане, запаметяване и практическо приложение на изучавания материал. 
 • Стимулиране на детския интерес към знанията и процеса на тяхното придобиване. 
 • Подпомагане развитието на разностранни интереси. 
 • Откриване и усъвършенстване на индивидуалните заложби.
 • Възпитание на способността за работа в екип.
 • Социализация.
. .
II. ЗАДАЧИ: 

1. При пълноценното прилагане на одобрени от МОН програми за предучилищно и начално училищно образование, чрез средствата на изкуството и играта, подходящи физически дейности и интересни допълнителни занимания в области като: приподознание, екология, евристика, етика, естетика, история, география и културология, да бъдат постигнати горните цели.
 

.
ІІІ. Основни принципи и направления .
 залегнали в разработените от Школа "Приятел на Детето" самостоятелни и съпътстващи програми:
 • Най-силен интерес при децата в ранна училищна възраст предизвикват игрите: интелектуални, занимателни, състезателни, тематични, забавно-подвижни и спортни. Затова, необходимите познания, новата информация и неизбежната дидактика, трябва да намерят своята най-подходяща и приемлива за децата форма на забавна игра. 
 • Материалът залегнал в основната програма, се накъсва на отделни тематично свързани единици, които се предлагат на децата в няколко различни по вид занимателни форми, включващи както разширяващи възприятията и подсилващи познавателния ефект занимания в областта на изкуството, така и физически упражнения и забавни игри. 
 • Възприетите при всяка самостоятелна единица знания се проверяват и затвърдяват чрез периодични тестове, ребуси, състезания и театрализирани форми. 
  Допълнително, в нравствен план, всяка отделна игра, със своите правила и резултати дава повод за обсъждане и оценка на нравствени категории и духовни ценности, /дилема и избор/, на мотивите и следствията при различни постъпки и взаимоотношения, на отделни примери и т.н.
..
ІV. Специфични цели за различните области на дейност:
1. Дейности от естетически порядък:
 
 • Сетивно различаване /цвят, форма, звук/.
 • Координация и синхронизация за постигане на оптимална изява.
 • Развитие на сенсибилизацията, /въображение/.
 • Събуждане на детската чувствителност,способност за съпреживяване и изпитване на естетическа наслада при срещи с изкуството.
 • Активизиране на творческите заложби и импулси. Мотивиране на желанието за творчески изяви.
 • Мобилизиране на въображението и асоциативната памет.
 • Създаване на усет към доброто и красивото, отношение към културните аспекти на околната среда.
 • Социализация, непринуденост в общуването при лични и колективни изяви.
 • Придобиване усет за културните аспекти на средата.
2. Игри и физически упражнения:
 

а/Постигане на хармонично развитие, общо укрепване на здравето, физически комфорт и психическо равновесие. Придобиване на познания и умения от физическо и психо-моторно естество:

 • Прецизиране на жестове и движения; 
 • Придвижване в пространството; 
 • Действия с различни предмети и уреди; 
 • Предвиждане и оценка на резултатите.
б/ Чувствителност и емоционално равновесие:
 • Култивиране на чувствителност и емоционална уравновесеност при различни емоционално заредени ситуации /игри, състезания, спектакли, и т.н./ в индивидуалните и колективни взаимоотношения.
 • Способност за релаксация и израз на собствени реакции и инициативи.
в/ Социализация:
 • Съобразяване с другите; 
 • Умение за изслушване и желание за разбиране; 
 • Умение за изразяване и търсене на разбиране.
 • Уважение към правила и дисциплина за спазването им.
 • Участие в колективни дейности; 
 • Интегриране в група, сътрудничество, чувство за солидарност и отговорност.
г/ Развитие на умствените способности:
 • Различаване на елементи / анализ /;
 • Регламентиране на взаимоотношения; организиране.
 • Достигане до понятие за признак, знак и символ.
 • Осъзнаване възможностите за управление и владеене на тялото; координация, точност на движенията и жестовете.
 • Възприемане на пространствени параметри:преместване, маршрути, позиции.
 • Придобиване на понятие за лично време:ритъм, синхрон.
 • Адаптиране и интегриране в група.
 • Осъзнаване на пространствените взаимоотношения.
 • Усъвършенстване координацията на движенията. 
 • Способност за запаметяване и промяна на жестове, пластичен и мимически израз, групови конфигурации /при музикални и театрализирани игри/.
3.  Дейности на израза:
 • Представяне на предмети, лица и животни. Персонификация, изработка на фигури.
 • Дейности за разполагане и съединяване / В плоскост, или триизмерно/ колажи, конструкции, вграждане, прегъване, мозайки, фризове и др./
 • Дейности осъществяващи синтез: /изработка на кукли, сувенири, утилитарни предмети.
 • Дейности свързани с ежедневието: /подреждане, прибиране, почистване, грижа за растения и животни, запознаване с прости домашни уреди и инструменти/.

4. Ръчни дейности:
 
 • Постигане на сръчности и умения, фина моторика и прецизиране на движенията.
 • Естетическо пробуждане, фантазия и творчество. 
 • Организация на действията,избор на материали, наблюдение, измерване.
 • Обработка на материали с въвеждане на различни инструменти. /изрязване, прегъване, лепене, моделиране, оформяне, украса, завързване, нанизване, сплитане, плетене, шиене, тъкане, опаковане/.
Уменията и сръчностите при действия с ръце са пряко свързани с мисловната дейност и в този смисъл,изискват упражняване и усъвършенстване, адаптиране към конкретни изисквания за постигане на определен резултат. Ръчните дейности са в тясна връзка с множество други дейности от естетически, утилитарен и технологичен характер, което спомага за свободата при избор на разнообразни идеи, средства и материали:

Приоритетни области:

1.ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА:

Работата с деца от предучилищна и ранна училищна възраст в тази област, включва дейности свързани с мобилизация на естествените детски реакции: учудване, любопитство, желание за правене и видоизменение на нещата. Подобни дейности активизират непосредствения интерес у децата към заобикалящата физическа и духовна среда.
С поставянето на различни цели, използвайки различни подходи, се постига допълнителна мотивация за продължаване и задълбочаване на изследователския процес.
 

А.ОБЛАСТИ ОТ БИОЛОГИЧНО ЕСТЕСТВО:

а/ Пространствени връзки:


б/ Създаване на понятие за "време" /Времеви цикли/:


в/ Достигане до концепции свързани с живота:

2.ЕСТЕТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ: ИЗКУСТВО, КУЛТУРА

1. ЦЕЛИ:

 Практикуването на тези дейности спомага за осмислянето и овладяването на специфични техники и умения, приложими не само в конкретните области, но и в живота въобще.
 • Включени в различна степен при началното навлизане на децата в материята на "сериозните" дисциплини /математика, роден език и литература, природознание, история, география и др./ като средство за онагледяване, и емоционално обогатяване,те са не само добра илюстрация, но и действен фактор за добро възприемане, пълноценно разбиране, и трайно запаметяване.
 • Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата /Музика, поезия, театър, танц, изобразително и приложно изкуство/, освен голямата си роля за естетическото възпитание на децата, допринасят съществено и за подсилване интереса към всички изучавани предмети. Работата в това направление няма за цел постигане на майсторски резултати, а изработване на вкус към доброто, красивото, и хармоничното; разбиране за непреходността на художествените ценности; възпитание на ценителство;  желание за развитие на собствените  способности.


  а/ Музикално-сценични дейности:

  б/Дейности из областта на пластичните изкуства:


  3. РАННО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:

  Изучаването на нов език повишава интереса на децата към общуването между отделни хора и цели общности, към бита и културата на различни народи по света. В процеса на езиковото обучение, едновременно с новите думи, се изясняват и осмислят основни понятия из областта на етиката и морала, подпомага се добронамереното и свободно общуване на децата, както в тяхното постоянно обкръжение, така и с лица и групи извън него.

  4. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ДВИЖЕНИЕ:

  А. ЦЕЛ:

  Постигане общо укрепване на здравето и развитие на определени възможности, възпитание на поведенчески навици и умения,съобразени със степента на развитие на децата, без гонене на задължителни норми и резултати.

  Физическото възпитание, спортните и подвижни игри, както и другите дейности включващи движения, сръчност и ловкост, способстват за цялостното, хармонично развитие/ физическо,емоционално и интелектуално/. В комплекса от дейности свързани с движение, значителна роля има инструментариума на заучаването /език, логическо мислене, елементи на математическото познание/. Стимулира се усъвършенстването на психическите възможности, мотивациите за лична изява и общуване.

  Всяка дейност свързана с движение е съобразена както с местните условия /на открито, в голямо или малко помещение/, така и с нивото на развитие на децата.
   

  НРАВСТВЕНО И ГРАЖДАНСКО ОБУЧЕНИЕ:

  А. ЦЕЛИ:

  Подобни цели при децата в раннна училищна възраст могат да се постигнат чрез
  системно изграждане на пакет от поведенчески навици и поддържане на благоприятен нравствено-социален климат.

  Concept Physical Education

  Photo Gallery

    Links

  Music and Theatre 

  Main
  Ethics and Socialisation Programmes

  Kindergarten *Child's Friend*

  Geography Home  
   
    Gateway