НРАВСТВЕНО И ГРАЖДАНСКО ОБУЧЕНИЕ

 

Photo Gallery  Up  Links

. А. ЦЕЛИ: .
 
    Развитие на различните аспекти на детската личност позволяващи изграждането на трайно действащи механизми за формиране на нравствения облик на детето като човек и бъдещ гражданин.
 • Способност за различаване моралното значение на различни ситуации и постъпки /както за другите, така и за собствените/.
 • Въвеждане в света на ценостите.
 • Отчитане на противоречия от различно естество.
 • Съзнание за преимуществата и отговорностите на свободата като възможност за избор и действие.
 • Възможност и необходимост за оценка на собствените постъпки /чувство заотговорност/.
 • Мобилизация на необходимите ресурси за превъзмогване на трудностите и личната съпротива, препятстващи изпълнението на взети решения /решителност и воля/.

Подобни цели при децата в раннна училищна възраст могат да се постигнат чрез
системно изграждане на пакет от поведенчески навици и поддържане на
благоприятен нравствено-социален климат. 
 

. .
 Теми:
 • Добри взаимоотношения.
 • Културно поведение.

   1.Взаимна зависимост - Човек - природа
   2.Взаимоотношения - Човек - растения - животни
   3.Взаимоотношения - Човек - машина
   4.Взаимоотношения - Човек - човек: /Среща, запознанство, приемане, приятелство,
     обич/.
   5.Семейни, групови, обществени, делови връзки.
   6.Запознанство и общуване: Поздравите - исторически примери, съвременна
     практика.
   7.Толерантност : Опознаване, разбиране и приемане на индивидуалните
     особености.
   8.Вежливост и Дружелюбие,
   9.Търпение и Търпимост,
  10.Съпричастие и Съчувствие.
  11.Възникване и изглаждане на конфликти
  12.Взаимно насърчаване и взаимопомощ.

 

.
ПАКЕТ ОТ ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАВИЦИ:

 

В различните случаи, установяването на определени навици предполага търсене и
намиране на деликатно равновесие между противоречиви интереси, желания,
настроения и изисквания:

а/ По отношение на различни обществени групи : 
 

 • Приемане и спазване на установените обществени правила чрез разбиране идоброволно съгласие а не чрез конформизъм и сляпо подчинение.
 • Търсене и намиране на своята роля в групата. Постигане на солидарност и чувство за отговорност без принуда, със запазване периметъра на личносттната автономност.
 • Изработване на съзнание за оптимално и справедливо разпределение на задачите, отговорностите, привилегиите и ограниченията, налагани от участието в групата, според качествата и възможностите на отделните и членове.


б/ По отношение на "другите до мен" - /деца и възрастни/:
 

 • Разпознаване и зачитане на различията, без отказ от собствена идентичност.
 • Приемане на другия такъв, какъвто е, в името на перспективното взаимодействие. Умение за изслушване, полагане усилия за разбиране на мотивите и желанията на другия.
 • Засвидетелстване на интерес и уважение към думите и действията на другите на само пасивно / приемане, неотричане/, но и активно, чрез прояви на дружелюбие и обич, чувство за справедливост, лоялност и готовност за преодоляване на собствени претенции.


в/ По отношение на "това, което правя":
 

 • Навици за ред и постоянство, възприемани с разбиране и съгласие.
 • Осъзната грижа за качеството на личните реализации при изпълнение на учебни  и игрови задачи. Самовзискателност, без показност в поведението.

г/ По отношение на себе си като личност и член на групата:
 

 • Грижа за външния вид и тялото /чистота, хигиена/.
 • Грижа за личната сигурност.
 • Определяне на своето място / самоопределяне/ в групата.
 • Естествено поведение, без стеснителност и арогантност. Самоуважение, без гордост и щтеславие.
 • Свобода на личните изяви, без агресивност и незачитане на правата на другите.


 

.
. .

Нравствено-гражданското поведение в ранната детска възраст не бива да се свежда до дресиране, или дидактика. То не бива да се мотивира от фрази като "така правят всички", или "това е прието". Аргументите и мотивацията трябва да бъдат извличани от ежедневните случки и събития и осмисляни в непосредствени дейности и преживявания.

Атмосферата на доверие и взаимно зачитане в групата, стилът на общуване както на децата помежду им, така и между учители и деца е от особена значимост.  

 

Concept Physical Education

Photo Gallery

  Links

Geography

Programmes

 Kindergarten *Child's Friend*

Music Theatre 

Home