<<Gateway
 Школа за Изкуства и Езици

 СЪПЪТСТВАЩИ ПРОГРАМИ 

 Gateway [Home Page]  Links [Mail]  Gallery

Concept .

   І. ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ
За необходимостта от прилагане на комплекс от разнообразни дейности като съставна част от образователно-възпитателния процес: 

Physical Education .
Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата / Музика, поезия, театър, танц, изобразително и приложна изкуство/, освен голямата си роля за естетическото възпитание на децата, допринасят съществено и за подсилване интереса към всички изучавани предмети. Работата в това направление няма за цел постигане на майсторски резултати, а изработване на вкус към красивото, разбиране за непреходността на художествените ценности, възпитание на ценителство, уважение към трудда и таланта на големите творции желание за развитие на собствените способности. .
Socialisation
Music and Theatre 
Geography

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ 

 І. ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ

 •   Допълнителни занимания включващи елементи на изкуствата

Включени в различна степен при началното навлизане на децата в материята на "сериозните" дисциплини / математика, български език и литература, природознание, история, география и др./ като средство за онагледяване, и емоционално обогатяване,те са не само добра илюстрация, но и действен фактор за разбиране, пълноценновъзприемане и запаметяване.

 • В своята комплексна общност, всички образователно-възпитателни дейности допринасят за развитието на определени умения и способности, и поведенчески навици, като допълват, обогатяват и улесняват етапите на това развитие.
Навиците за организиране на работата, отчитане на резултатите , правилата при провеждане на различни занимания и игри , умствените и физически усилия, изискванията за обективност, осмислянето на заобикалящата действителност, свидетелствата и поуките от предишни опитности придобити в процеса на обучение, допринасят не само за пълнотата и трайността на възприятията,  но и за утвърждаване на нравствеността, омекотяване реакциите, и разширяване кръга на детските интереси.
 • "Приятел на Детето" търси нетрадиционен, но балансиран подход както за стимулиране на спонтанните реакции и автономните прояви, така и за внушаване уважение към нормите на обществения живот.

Организацията и разпределението на дейностите сред децата в групата имат за цел да предразполагат към самостоятелност и активност, съчетани с уважение на труда и изявите на другите, взаимопомощ и чувство за отговорност.
Стремежът е всички обяснения и разсъждения да бъдат адаптирани в съответствие с емоционалната и интелектуална зрялост на децата.

 

.

Особено важно за колектива на "Приятел на Детето" е да споделя родителите своите впечатленията и оценки за резултатите от нравствено-възпиттелната дейност, своя конкретния опит, непосредствени впечатления, задоволството и тревогите от работата с децата.  За нас е неоспорим основния принцип, че УЧИТЕЛЯТ И ВЪЗПИТАТЕЛЯТ СПОДЕЛЯТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕТЕТО НАРАВНО С РОДИТЕЛИТЕ.

 

II. Съпътстващи програми към отделните предмети:   .

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
/Целогодишни занимания по Програмата на МО/

Съпътстващи дейности:

 • Рецитация
 • Театър
 • Съчинение и преразказ
 • Стил на изказа и правоговор
 • Пеене
 • Илюстрация на текст. Разказ по картина.


2. МАТЕМАТИКА

/ Целогодишни занимания по програмата на МО/

Допълнителни дейности:

 • Логически игри: / Съпоставяне, измерване, изчисление/
 • Забавни игри /Броене, подреждане, съобразителност/
 • Изобразително изкуство: /Орнамент Оцветявяне, Очертаване,  Конструиране, Пропорции/
 • Приложно изкуство: / Количество, натрупване, отнемане, части от цялото, мултиплициране/
 • Музика и танц: /Синхрон, хармония, ритъм, времетраене, амплитуда, последователност/


3. ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Английски Език - Оригинална програма на "Приятел на Детето"

Спомагателни дейности :

 • Художествено слово /литература, театър/: Звукоподражателни и словести игри. Театрализирани диалози, стихотворения, сценки.
 • Музика:  Ритмична реч, песни и броилки, музикални игри.
 • Изобразително  и приложно изкуство: Рисуване, оцветяване, апликации, колажи, ипюстрации. / По темата на урока/


4. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА:

1. Приобщаване към научното познание:

СЪПЪТСТВАЩИ ПРОГРАМИ:

Природознание:
Беседи, опити,демонстрации, изкуства, игри

Теми :

Човек и природа
Годишни времена
Света на Растенията: Семе, стебло, цвят, плод; Разнообразиена видовете.
Природни кръговрати: Атмосфера; Вода; Хранителна верига
Климат и Време
Енергиен кръговрат: Слънце. Вода. Хранене при растения и животни
 

5. НРАВСТВЕНО И ГРАЖДАНСКО ОБУЧЕНИЕ:
/Културно Поведение/

/ Беседи, игри, театрализирани форми, примери от живота, литературни откъси/

6. БИЗНЕС -ПРОХОДИЛКА
Беседи, литературни примери, логически и ролеви игри, обсъждане, тестове.
Примери, притчи, дейтвителни истории, ролеви игри.

..
ЕСТЕТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ: ИЗКУСТВО, КУЛТУРА.
ПРАЗНИЦИ И ТРАДИЦИЯ

Това са онези дейности, които благоприятстват развитието на творческите възможности и разностранните прояви на детския израз и играят съществена роля при усъвършенстване на способността завъзприятия и обогатяване на чувствителността. Те са също така и важен фактор за социализацията и многостранната реализация на децата, а практикуването им спомага за осмислянето и овладяването на специфични техники и умения, приложими не само в конкретните области, но и в живота въобще.
a/ Музикално-сценични дейности:

Участие и лично творчество.

 • Възприемане и участие в съответни музикално-сценични форми, като илюстрация и спомагателен елемент към изучаваните предмети.

б/ Дейности из областта на пластичното творчество.

Експерименти с различни идеи, разнообразни техники и материали .

Илюстрация в котекста на преподаваните предмети.

 • Музика ; Театър ; Танц
 • Изобразително и Приложно изкуство

Допълнителните занимания включващи елементи на изкуствата / Музика, поезия, театър, танц, изобразително и приложна изкуство/, освен голямата си роля за естетическото възпитание на децата, допринасят съществено и за подсилване интереса към всички изучавани предмети. Работата в това направление няма за цел постигане на майсторски резултати, а изработване на вкус към красивото, разбиране за непреходността на художествените ценности, възпитание на ценителство, уважение към трудда и таланта на големите творци и желание за развитие на собствените способности.

Включени в различна степен при началното навлизане на децата в материята на "сериозните" дисциплини / математика, български език и литература, природознание, история, география и др./ като средство за онагледяване, и емоционално обогатяване,те са не самодобра илюстрация, но и действен фактор за разбиране, пълноценно възприемане и запаметяване.

 

Игри:

Най-силен интерес при децата в ранна училищна възраст предизвикват игрите: интелектуални, занимателни, състезателни, тематични, забавно-подвижни и спортни. Затова, необходимите познания, новата информация и неизбежната дидактика, трябва да намерят своята най-подходяща и приемлива за децата форма на за-бавна игра. Материалът залегнал в основната програма, се накъсва на отделни тематично свързани единици , които се предлагат на децата в няколко различни по вид занимателни форми, включващи както разширяващи възприятията и подсилващи познавателния ефект занимания в областта на изкуството, така и физически упраж-нения и забавни игри. Възприетите при всяка самостоятелна единица знания се проверяват и затвърдяват чрез периодични тестове, ребуси и състезания и театрализирани форми. Допълнително, в нравствен план, всяка отделна игра, със своите правила и резултати дава повод за обсъждане и оценка на нравствени категории и духовни ценности, / дилема и избор/, на мотивите и следствията при различни постъпки и взаимоотношения, на отделни примери и т.н.

а/Постигане на хармонично развитие, общо укрепване на здравето, физически комфорт и психическо равновесие. Придобиване на познания и умения от физическо и психо-моторно естество:

б/ Чувствителност и емоционално равновесие:

в/ Социализация:

 

Concept Physical Education

Photo Gallery

 Up   Links

Languages 

Music and Theatre 

Socialisation Programmes

Kindergarten *Child's Friend*

Geography Home  
 

<<Gateway